KVKK Aydınlatma Metni

Anasayfa» KVKK» KVKK Aydınlatma Metni
Oluşturulma Tarihi: 25.10.2021
Görüntülenme Sayısı: 2543

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ KVKK AYDINLATMA METNİ

Döşemealtı Belediyesi olarak başta temel hak ve özgürlüklerin koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Belediyemizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

Kişisel verileriniz,

 • Belediye kanunundan doğan her türlü belediyecilik faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,
 • Vatandaştan gelen taleplerin yerine getirilebilmesi,
 • Yürütülen faaliyetlerin mevzuatlara uygun yürütülebilmesi,
 • Çağrı merkezi kanalı kullanılarak yapılan bildirimlere dönüşlerin sağlanabilmesi için ad-soyadı ve adres gibi bilgilerin gerekli olması,
 • Talep/istek ve şikâyetlerinizin alınması ve çözümler sunulabilmesi,
 • Telefon ya da internet ortamında vatandaşlarımız ile iletişim kurmak,
 • Eğitim, sağlık, sosyal yardım ve kültürel faaliyetlerin yürütülebilmesi,
 • Vatandaşların istek / ihtiyaçlarının belirlenmek ve gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Kamu sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yürütmek,
 • Vatandaşların memnuniyetlerinin ölçülmesine yönelik saha anketleri/ web sayfa ve mobil uygulamalar kullanılarak anketler düzenlemek,
 • Belediye tarafından düzenlenen ihale süreçlerini mevzuatlara uygun yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde iş birliği içinde olunan iş ortaklarının koordinasyonunun sağlanması,
 • Yasa dışı ve kanuna uygunsuz faaliyetlerin denetlenmesi ve önleme çalışmalarının yapılması,
 • Belediye mal / hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Belediyecilik faaliyetlerine ilişkin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak ve yasalara uygun şekilde veri güvenliğiniz sağlanarak işlenmektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz ancak kanunlarda öngörülmesi suretiyle, açık rızanız alınmadan işlenebilecektir. Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi amacıyla, açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz; Döşemealtı Belediyesi veri güvenliği politikası gereği üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Ancak yasal mevzuat hükümlerince vatandaşlarımıza ait kişisel veriler yasal mevzuatlar gereği, Kamu sağlığı ve güvenliği ya da kamu faydası gözetilerek KVKK 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler uyarınca, KVKK madde 8 ve 9 da öngörülen şartlar dahilinde;

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Sayıştay denetçileri ile mali denetimin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • İhale yapılan şirketler ile sözleşmenin ifası sebebi ile
 • Bankalarla finansal süreçlerin yürütülmesi amacıyla,
 • Kolluk kuvvetlerine mevzuat gereği bildirim yapılması amacıyla,
 • Avukatla, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, adli vakaların çözüme kavuşturulması amacıyla,
 • Tapu Müdürlüğü ile tescil işlemleri, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Bilişim desteği alınan tedarikçi firmalar ile bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, e devlet vb. sistemlere entegrasyonun sağlanması amacıyla,

Tüm bu aktarımlar veri güvenliğiniz sağlanarak, gerekli tedbirler Döşemealtı Belediyesi tarafından alınarak yapılmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Belediyecilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için doldurmanız zorunlu olan sair belge, beyanname, form vb. doldurulması ve evrak teslimi sırasında basılı olarak ya da elektronik ortamda, Belediye elektronik sistemleri ve ağlarının kullanılması ya da başkaca bir şekilde belediyemizle iletişime geçmeniz vasıtasıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yollarla yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler uyarınca ve gerekmesi halinde açık rıza alınarak ya da aşağıda da açıklanan madde 5/2 de sayılan hukuki sebeplerin en az birinin bulunması durumunda açık rıza onayı gerekmeden işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Hukuki sebepler:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (Belediye Kanunu,Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Ticaret Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun vb.)
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması;

3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhası

Kayda alınan Kişisel Verileriniz yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

4. Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca, Döşemealtı Belediyesi'ne başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca haklarınız;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna belediyemizin http://www.dosemealti.bel.trinternet sitesinden ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Veri Sorumlusu: Döşemealtı Belediyesi

Adres: Yeniköy mah. Atatürk Cad. Döşemealtı / Antalya / Türkiye

Tel: +90 (242) 421 30 53

Web / mail:http://www.dosemealti.bel.tr / hukuk@dosemealti.bel.tr