KVKK Bilgi Edinme Başvuru Formu

Anasayfa» KVKK» KVKK Bilgi Edinme Başvuru Formu
Oluşturulma Tarihi: 25.10.2021
Görüntülenme Sayısı: 2126

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

Döşemealtı Belediyesi olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Döşemealtı Belediyesi Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK' nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, Döşemealtı Belediyesi' ne başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

  1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
  2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
  5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
  6. KVKK' nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
  9. Kişisel verilerinizin KVKK' ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK' nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Döşemealtı Belediyesi' ne yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Döşemealtı Belediyesi' ne yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki dört yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

No.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Yapılması Gereken

1

Veri sahibinin Döşemealtı Belediyesi' ne gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini belli edici belgeleri yanında bulundurması zorunludur)

Yeniköy mah. Atatürk Cad. Döşemealtı / Antalya / Türkiye

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

2

Noter yoluyla tebligat

Yeniköy mah. Atatürk Cad. Döşemealtı / Antalya / Türkiye

Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

3

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

dosemealtibelediye@hs01.kep.tr

E-posta'nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

4

E-posta yöntemiyle

hukuk@dosemealti.bel.tr

E-posta'nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK madde 11'de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

İlgili Kişilerin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Döşemealtı Belediyesi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK madde 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Döşemealtı Belediyesi' ne ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK madde 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Veri Sorumlusu: Döşemealtı Belediyesi

Adres: Yeniköy mah. Atatürk Cad. Döşemealtı / Antalya / Türkiye

Tel: +90 (242) 421 30 53

Web / mail: http://www.dosemealti.bel.tr / hukuk@dosemealti.bel.tr

Başvuru Formunu indirmek için Tıklayınız..